BIP SITP Pogoda
Charakterystyka rejonu chronionego  

Ogólna charakterystyka powiatu świdnickiego.


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku jest jednostką administracyjną PSP działającą na terenie powiatu świdnickiego woj. lubelskie. Na swoim obszarze operacyjnego działania jest jedyną profesjonalną jednostką ratowniczą, realizującą zadania w zakresie likwidacji pożarów, klęsk żywiołowych, ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego. W ciągu roku podległa jednostka ratowniczo-gaśnicza interweniuje kilkaset razy w różnego rodzaju zdarzeniach. Wielokrotnie w działaniach z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego.
Teren działania komendy obejmuje powierzchnię 469,3 km2, t.j. 5 gmin, w tym dwa miasta. Około 11 % zabezpieczanego terenu zajmują obszary leśne. Lasy zaliczane są głównie do II kategorii zagrożenia pożarowego, ponadto na terenie występują torfowiska. Przez powiat świdnicki  przebiegają trasy przewozu materiałów niebezpiecznych min. drogowe: trasa Lublin-Chełm, Lublin –Zamość o znaczeniu międzynarodowym oraz kolejowa Lublin –Chełm-Zamość. Corocznie szlakami kolejowymi i drogowymi przewożone są tysiące ton substancji niebezpiecznych i toksycznych.
Na obszarze działania komendy powiatowej  zlokalizowane są zakłady przemysłowe używające w procesach technologicznych i magazynujące toksyczne substancje przemysłowe (TSP). Z uwagi na działanie na terenie powiatu kilkunastu dużych stacji paliw płynnych, występuje poważne zagrożenie skażenia środowiska substancjami ropopochodnymi.
Przez powiat przepływają rzeki i cieki wodne. Największą z nich jest rzeka Wieprz, która
w gminie Trawniki stwarza  szczególne zagrożenie zatopień lokalnych, występujących podczas obfitych opadów deszczu i wiosennych roztopów. Miasto Świdnik i cały powiat oprócz typowych  zagrożeń charakteryzuje się zagrożeniami związanymi z produkcją i eksploatacją statków powietrznych. Z uwagi na duży obszar terenów wiejskich znaczne jest też zagrożenie pożarowe w tym rejonie.
Obszar działania KP PSP Świdnik, liczba miejscowości, ludność przedstawia poniższa tabela.

L.p.
 
Nazwa jednostki samorządowej

Liczba miejscowości
Powierzchnia w km2
Liczba ludności
 1.
Gmina Miejska Świdnik
 1
 20
 
 40 208
2.
Miasto i Gmina Piaski
 
39
161 - gm. wiejska
9 - Piaski miasto
8 209  -gm. wiejska
2 694 - Piaski miasto
3.
Gmina Trawniki
12
84
9 318
4.
Gmina Rybczewice
19
99
4 077
5.
Gmina Mełgiew
18
96
8 062
 
Razem
89
469
72 568


Dane o zagrożeniach w powiecie. 


Zagrożenie pożarowe

- kompleksów leśnych
Lasy państwowe /pow. 2465 ha/ i prywatne /pow. 2852 ha/ znajdujące się na terenie powiatu stanowią  ok. 11 % całkowitej jego powierzchni  tj. ok. 5300 ha. Lasy państwowe administrowane są przez Nadleśnictwo Świdnik i znajdują się na terenie kilku leśnictw na wszystkich gminach powiatu. Administracją lasów prywatnych zajmuje się Starostwo Powiatowe w Świdniku. Największe kompleksy leśne, zaliczane są do II kategorii zagrożenia pożarowego. Największe zagrożenie pożarem w tych kompleksach notuje się w okresach wiosennych i letnich. W najbardziej niesprzyjających okolicznościach pożary lasów mogą zagrażać najbliższym zabudowaniom gospodarczym i mieszkalnym, zakładom pracy.

obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.
Na terenie powiatu znajduje się szereg obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi określonych mianem - ZL. Z uwagi na znajdujące się w obiektach materiały palne, instalacje techniczne, w tym: elektryczne i gazowe oraz przebywających tam ludzi zagrożenie powstania pożaru w tych obiektach istnieje zawsze. Najbardziej zagrożone pożarem są obiekty i ich pomieszczenia przeznaczone dla większej ilości ludzi. Do nich zaliczyć możemy m.in.: kina, obiekty sportowe, hale widowiskowe, domy kultury, sale konferencyjne, dyskoteki, budynki zamieszkania zbiorowego, itp. W przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia w tego typu obiektach zawsze trzeba się liczyć z możliwością wystąpienia paniki
a tym samym spotęgowania niebezpieczeństwa. W czasie spalania bardzo niekorzystnie na ludzi oddziaływają  powstające z materiałów nienaturalnych  produkty spalania tj. gazy toksyczne, dymy i inne substancje szkodliwe. Do największych tego typu obiektów zaliczamy: MOK /sala kinowa/ w Świdniku, MOK /sala kinowa/ w Piaskach, hale sportowe PZL Świdnik i szkolne, obiekty handlowe typu Champion, Kaufland, LIDL, Aldik, Biedronki itp.
 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych i wysokich.
Większość użytkowanych budynków mieszkalnych jest administrowana przez spółdzielnie mieszkaniowe w Świdniku i Piaskach oraz PK „Pegimek” Specyfiką tych pożarów jest duże zagrożenie dla życia ludzi w powodu szybkiego rozwoju pożaru, dużego nagromadzenia materiałów palnych, wysokiej temperatury oraz silnego zadymienia. Inną specyfikę zagrożeń stanowią obiekty wysokie np. budynki mieszkalne tzw. „wieżowce”.
 
- obiektów  produkcyjnych i magazynowych.
Zagrożenia w tych obiektach i pomieszczeniach wynika przede wszystkim z rodzaju, ilości i właściwości fizyko-chemicznych magazynowanych, przerabianych  i stosowanych materiałów niebezpiecznych np. gazy palne, ciecze palne, ciała stałe  o niskiej temperaturze zapalenia oraz zagrożone wybuchem jak pył drzewny lub zbożowy.  Stopień zagrożenia w tym przypadku wynika również z istoty samych operacji technologicznych oraz wielkości parametrów technicznych, jak: ciśnienie, temperatura, stężenie przepływu itp. Zagrożenie w tego typu obiektach jest zagrożeniem w znacznym stopniu uzależnionym również od samego człowieka, która sprawuje nadzór i kontrolę nad wszystkimi procesami i zadaniami. Na obszarze powiatu zlokalizowano kilkadziesiąt tego rodzaju obiektów. Do nich możemy zaliczyć min:: Herbost w Kębłowie - magazyny ziół , Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego  „PZL Świdnik” S.A -stacje paliw tankowania śmigłowców, pomieszczenia obróbki drewna, lakiernie i malarnie, pomieszczenia administracyjne, magazyny i procesy technologiczne gdzie stosuje się ciecze i gazy palne, Stacje paliwowe i  autogazu (28 stacji   publicznych),  Zakłady obróbki drewna ( stolarnie) Zakłady dziewiarskie i krawieckie oraz hurtownie odzieży używanej. Największe z nich to: Finex w Wierzchowiskach, Trawena – Ziajkowski Aumar w Trawnikach, Słotex, Suland, Omega i Galant w Świdniku.
 
gospodarstw rolnych.
Zagrożenie to uzależnione jest od ilości płodów rolnych, ich składowania i zabezpieczania, przestrzegania właściwej eksploatacji maszyn i urządzeń oraz przestrzegania elementarnych zasad  w zakresie przepisów przeciwpożarowych przez rolników. W tej grupie występują pożary nieużytków rolnych i traw które powstają najczęściej na skutek podpaleń lub nieostrożności dorosłych. W okresie suszy szybki rozwój tego typu pożarów zagraża pobliskim zabudowaniom, środkom transportu jak i życiu ludzi np. wypalających trawę w przypadku zmiany kierunku wiatru. Podnosi to koszty funkcjonowania PSP jak również stanowi poważne zagrożenie ekologiczne dla środowiska.
  
Powodzie i zatopienia.
Na terenie powiatu świdnickiego występuje niewielkie zagrożenie powodziowe wynikające głównie z warunków pogodowych i roztopów. Największe tereny zalewowe występują na terenie Gminy Trawniki i zajmują średnio ok. 3,9 km2. Ponadto występuje jeden zbiornik retencyjny w m. Rybczewice  /tzw. zbiornik małej retencji/ . W ostatnich latach był modernizowany i stan jego należy uznać za dobry. Największy ciek wodny stwarzający zagrożenie powodziowe stanowi rzeka Wieprz na której stan ostrzegawczy wynosi: 400 cm, a stan alarmowy: 450 cm. Punkt pomiarowy usytuowano w m. Trawniki przy moście. Na terenie powiatu nie występują wały przeciwpowodziowe. Główną przyczyną występujących powodzi i podtopień są roztopy wiosenne lub też długotrwałe obfite opady deszczu. Obejmują one tereny  miejscowości  Trawniki, Siostrzytów, Biskupice i Oleśniki. 
 
Zagrożenia  od wichur, burz deszczowych i gradowych, śnieżyc, susz.
Zagrożenia te powstają na skutek zmian  klimatycznych i niekontrolowanego oddziaływania człowieka na środowisko. Rozmiary tych zjawisk mogą powodować zdarzenia o charakterze klęsk żywiołowych o zasięgu ponad gminnym,  ponad powiatowym lub znacznie większym. Likwidacja skutków takich klęsk wymaga znacznego czasy, środków i sił służb ratowniczych i niejednokrotnie niesie za sobą wiele ofiar wśród ludzi i zwierząt oraz powoduje olbrzymie szkody w mieniu i środowisku naturalnym. Ponadto podczas ulewnych deszczy zachodzi potrzeba  wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń.
 
Zagrożenie awarią techniczną

skażenie promieniotwórcze
W przypadku awarii urządzeń, mechanicznego uszkodzenia lub na skutek oddziaływania pożaru  może wystąpić zagrożenie od substancji promieniotwórczych. Substancje te występują w urządzeniach zainstalowanych w PZL i Szpitalu Miejskim. Zagrożenie to wynika z rodzaju występującego izotopu i jego aktywności określanej w  GBq (średnio 4,1 GBq). Nie mniej jednak zagrożenie tego typu na naszym powiecie jest niewielkie.
 
uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych
Składowane, transportowane i stosowane w procesach produkcyjnych substancje, których właściwości fizyko-chemiczne działają  niekorzystnie na organizmy żywe i środowisko nazywamy toksycznymi substancjami chemicznymi lub przemysłowymi. Niewielkie ich ilości, które mogą wydostać się na zewnątrz  mogą powodować utratę zdrowia lub nawet śmierć człowieka. Większe ich ilości, przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych mogą powodować bardzo duże zagrożenia dla większej ilości ludzi, całych dzielnic a nawet miast i miejscowości. Istnieje kilka zakładów na terenie powiatu, które wykorzystują lub magazynują tego typu media. Tego rodzaju substancje wymagają szczególnej ostrożności. Sytuacje zagrożeń powstają najczęściej w wyniku awarii instalacji, rozszczelnienia zbiorników, niewłaściwego ich przechowywania i składowania, wypadku, katastrofy itp. Do zakładów które magazynują lub stosują takowe media zaliczamy: Hurtownia Wielobranżowa „Świt-Chem” w Świdniku- m.in.: kwas solny, kwas azotowy, kwas siarkowy, podchloryn sodu, soda kaustyczna, soda amoniakalna. Niektóre substancje w ilościach powyżej 1T. PZL Świdnik –m.in.: kwas solny czysty, kwas solny techniczny, kwas siarkowy, kwas azotowy,  trójchloroetylen, czterochloro-etylen, aceton. Niektóre substancje w ilościach powyżej 1T. OSiR PZL – chlor w niewielkich ilościach – około 120 kg. OSM w Piaskach - amoniak, ok. 0,65 T Przedsiębiorstwo. Komunalne „PEGIMEK” .Zakład Wodociągowy w Świdniku Sp. z o.o. – chlor około 500 kg w butlach i podchloryn sodu.

wypadki i  katastrofy komunikacyjne w tym lotnicze.
Ilość środków transportu kolejowego i drogowego, stan techniczny dróg i środków transportu oraz brak rozwagi kierowców powodują zagrożenie wypadkami i katastrofami. Szczególnie niebezpiecznymi drogami są drogi: Lublin – Zamość i Piaski – Chełm. Nie mniej na innych drogach lokalnych powiatu powstaje duża ilość różnego rodzaju zdarzeń wymagających udziału PSP. Ruch kolejowy na trasie Lublin – Chełm (teren miasta Świdnik oraz gmin: Mełgiew i Trawniki) stwarza również zagrożenie powstania wypadku lub katastrofy. Niebezpieczne są zdarzenia z udziałem kolejowych składów osobowych lub składów przewożących chemiczne toksyczne substancje niebezpieczne. Transportem kolejowym i drogowym naszego powiatu przewozi się m.in.: benzynę, propylen, propan-butan,  butylen, amoniak, kwas azotowy, kwas siarkowy, dwutlenek węgla, kwas fosforowy, kwas solny, tlenek etylu. Ilość przewożonych substancji w różnych okresach jest różna. Jednak określa się je w  dziesiątkach a niektóre w  setkach  ton rocznie. Na terenie m. Świdnika znajduje się liczące ok. 143 ha lotnisko o nawierzchni trawiastej. Odbywają się na nim loty sportowe, treningowe i fabryczne PZL /np. próby w locie/. Brak jest regularnych lotów pasażerskich i towarowych komercyjnych. Niemniej jednak, że jest to lotnisko użyteczności publicznej i sporadycznie zdarzają się loty z pasażerami. Ruch tych statków powietrznych w obrębie PZL, miasta i powiatu stwarza zagrożenie wypadkowe. Sytuacje te mogą powstać najczęściej na skutek awarii statku powietrznego oraz błędu pilotażu. Zagrożenie w takich przypadkach powstaje dla ludzi, obiektów i budowli,  które znajdą się na drodze zdarzenia. 
 
awarie sieci i instalacji energetycznych, gazowych i  wodociągowych.
Przez teren powiatu przechodzą sieci  gazowe, energetyczne i wodociągowe. Na wszystkich instalacja i sieciach zlokalizowano lokalne rozdzielnie. Linie gazowe o przewodach od Ø200 do Ø400 mm przebiegają od rozdzielni Felin, /na terenie której występuje duże zagrożenie wybuchem/ w kierunku Krasnystawu i Łęcznej. Natomiast napowietrzne linie energetyczne krzyżują cały powiat. Są to linie niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Obecnie w większości budynki posiadają wewnętrzne instalacje gazowe, energetyczne oraz  instalacje wodne. Zagrożenie od instalacji technicznych powstaje w szczególności na skutek niewłaściwej ich eksploatacji, silnych wiatrów i złych warunków pogodowych. Media przesyłane tymi instalacjami mogą powodować wybuch, pożar lub bardzo duże zniszczenia w mieniu. Stany awaryjne niektórych z nich to zagrożenia dla ludzi.
 
Zagrożenie biologiczne
Broń biologiczna od dawna stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państw, a przede wszystkim dla ludności cywilnej. Trzeba brać pod uwagę że podczas użycia  broni biologicznej, pomimo, że straż pożarna nie jest służbą wiodącą w tym zakresie może być ona również wezwana to tego typu zdarzeń. Zagrożenia wynikające z tego tytułu to możliwość zakażenia się chorobami wywołanymi m.in. przez wąglik, dżumę, ospę prawdziwą, tularemię, brucelozę, enterotoksynę gronkowcową, miko toksyny itp. Działania straży pożarnej mogą również polegać na wypompowywaniu skażonych ujęć wody, zabezpieczaniu magazynów trucizn z użyciem sprzętu ochrony chemicznej, sprzętu ochrony dróg oddechowych, itp.

Inne zagrożenia i działania.
Skażenia niebezpiecznymi i ropopochodnymi substancjami gleby, wód stojących i przepływowych.   Niekontrolowane zachowanie się owadów ( pszczoły, osy, szerszenie), zdejmowanie zwierząt z wysokości, uwalnianie zwierząt domowych i leśnych uwięzionych w różnego rodzaju studniach, szczelinach, dołach , zasadzkach. To również zabezpieczenie imprez masowych, lądowań i startów statków powietrznych.

Zagrożenia z obszarów sąsiednich.
Zagrożenie powodziowe występuje w dorzeczu rzeki Wieprz na terenie miejscowości. Borowica, Gmina Łopiennik /Powiat Krasnystaw/ na zaporze wodno-regulacyjnej. W przypadku uszkodzenia zapory nastąpi zalanie terenów gminy Trawniki.
Strona główna | Aktualności | Charakterystyka rejonu chronionego | Wydziały i stanowiska | Dane teleadresowe | Kierownictwo | Statystyka zdarzeń | Akcje | Jednostki OSP | Szkolenia OSP | Galeria zdjęć archiwalnych
| Galeria sił i środków | Porady | Ogłoszenia | Pliki do pobrania | Związek Emerytów i Rencistów Świdnik | Linki | Informacja o składnikach majątku | Galeria | Sport | Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Ankieta
(C) 2005 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku - Design: Maciej Bochyński LubMAN UMCS Sp. z o.o.